Μελέτη Οικονομοτεχνικών Μελετών & Νέων Θέσεων Εργασίας

Επενδυτικα προγραμματα επιχειρησεων

Τα Επενδυτικα Προγραμματα Επιχειρησεων αποτελούν για την Οικονομική Συμβουλευτική πρωταρχικό μέλημα και μια εκ των σημαντικότερων υπηρεσιών της. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έγκαιρη πληροφόρηση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την πολιτική κινήτρων για επενδύσεις. Σκοπός μας είναι οι επιχειρήσεις να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων. Κι αυτό αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών και επενδυτικών τους στόχων.

Αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες

Η Οικονομική Συμβουλευτική παράλληλα διαθέτει και προτείνει αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες, όταν και εφόσον ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο. Η ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, σε θέματα που είναι σχετικά με τα Επενδυτικα Προγραμματα Επιχειρησεων, οδηγούν την επιχείρησή σας σε γρήγορη υλοποίηση επενδυτικών σχεδιασμών. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την επεξεργασία και εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και την υποβολή ολοκληρωμένου του φακέλου για την ένταξη της συγκεκριμένης επένδυσης της επιχείρησής σας στο ανάλογο πρόγραμμα.

Υποβολή φακέλων για τα Επενδυτικα Προγραμματα Επιχειρησεων

Παράλληλα, η εταιρεία μας προετοιμάζει και προωθεί όλα τα οικονομικά στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο φάκελο που υποβάλλεται, όταν κάποια εταιρεία, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης της, σχεδιάζει την ένταξή της σε κάποιο από τα άρθρα του σχετικού νόμου, που προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σε ανάλογες περιπτώσεις (άρθρο 44-46 Ν. 1892/90).

Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Επίσης η Οικονομική Συμβουλευτική στα πλαίσια των υπηρεσιών της, ενημερώνει για τα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που προκηρύσσονται κάθε χρόνο από τον Ο.Α.Ε.Δ., στα πλαίσια της καταπολέμησης της ανεργίας. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει να προωθήσει έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη της επιχείρησης (εάν κριθεί σκόπιμο από τη διοίκηση και απαραίτητο από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό) στα παραπάνω προγράμματα. Η εταιρία μας μαζί με τους συνεργάτες μας, παρακολουθεί και υλοποιεί το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος που είναι και η εκταμίευση της αντίστοιχης επιδότησης.

Οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση Λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Μετατροπές & Συγχωνεύσεις

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Επενδυτικά Προγράμματα

Λύσεις-Εκκαθαρίσεις

“Αναδιοργάνωση & Εξυγίανση. Μελέτη Οικονομοτεχνικών Μελετών & Νέων Θέσεων Εργασίας”