Οργανωση Λογιστηριων

Οργανωση Λογιστηριων Εταιριων

Βασικός στόχος της εταιρείας μας σχετικά με την οργανωση λογιστηριων των εταιρειών που αναλαμβάνουμε, είναι ο σχεδιασμός μιας άρτιας επιχειρηματικής λειτουργίας καθώς και η θέσπιση μετρήσιμων στόχων. Παράλληλα, σημαντικό μέλημά μας είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της πορείας της επιχείρησης, μέσα από στοιχεία, τα οποία προκύπτουν, κατά κύριο λόγο, από την άριστη λειτουργία του λογιστηρίου, την οργάνωση του οποίου αναλαμβάνει πλήρως η Οικονομική Συμβουλευτική (τομέας στον οποίο διατηρεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με παρόμοιες εταιρείες του ανταγωνισμού).

Τα κυριότερα αντικείμενα που αφορούν την οργανωση λογιστηριων περιγράφονται συνοπτικά στα εξής σημεία:

  • Εκπόνηση & παρακολούθηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan) των επιχειρήσεων,
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός & Έλεγχος των εταιρειών,
  • Υπηρεσίες Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης (Εσωλογιστική),
  • Ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή ή η εξαγορά επιχειρήσεων,
  • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ),
  • Ένταξη σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα μα σκοπό την μεγιστοποίηση των ρυθμών ανάπτυξης,
  • Οργανωση λογιστηριων, με τρόπο που να εξασφαλίζει αφενός μεν την ορθή εφαρμογή της συχνά μεταβαλλόμενης φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, αφετέρου δε την εξαγωγή στοιχείων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα οδηγούν σε ακριβή συμπεράσματα, απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση.

Οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση Λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Μετατροπές & Συγχωνεύσεις

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Επενδυτικά Προγράμματα

Λύσεις-Εκκαθαρίσεις

“Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Οργάνωση Λογιστηρίων Επιχειρήσεων”